Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie w Module tematycznym z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, poziom podstawowy w MODULE NR XIII.1

„Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. ”

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma spotkania: szkolenie będzie realizowane w formule stacjonarnej w Krakowie. W ramach projektu uczestnikom szkolenia zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów za dojazd. 

Wymiar spotkania: 16 godzin dydaktycznych 

Terminy spotkania: 

27.02.2023  – Bernardyńska 3, Kraków, godziny 9.00-16.15

28.02.2023 – Bernardyńska 3, Kraków, godziny  9.00-16.15

Zakres szczegółowy tematyki szkolenia:

Celem szkolenia w pierwszej kolejności jest zapoznanie słuchaczy z szeroka rozumianą ideą CSR/ zrównoważonego rozwoju/ ESG, szczególnie w kontekście ekonomii społecznej, a następnie poznanie dobrych, wieloletnich praktyk w zakresie współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak skutecznie współpracować z biznesem oraz w jaki sposób firmy prowadzą programy wolontariackie od kuchni.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 12.00.

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

Dzień I 27.02.2023– Bernardyńska 3, Kraków , godziny 9:00 – 16:15 (w tym przerwy)

Zajęcia oparte o przykłady w wielu firmach w Polsce i na świecie. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe.

9.00 – 10.30 Blok I
Co to jest CSR/ ZR/ ESG (definicja, mapa interesariuszy etc.)?
Rola biznesu w kontekście CSR, jego odpowiedzialność i wpływ na środowisko, pracowników, rynek, społeczeństwo
10.30 – 10.45 przerwa
 
10.45 – 12.15 Blok II
Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju – ryzyka i możliwości dla biznesu
Jak biznes może wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju? Jak biznes może przyczynić się do wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań m.in. poprzez swoje operacje?
12.15 – 12.30 przerwa
 
12.30 – 14.00 Blok III
Zrównoważona produkcja i konsumpcja, zrównoważone projektowanie i trendy, łańcuch dostaw, gospodarka o obiegu zamkniętym,
Jak budować strategię CSR?
14.00 – 14.45 przerwa lunchowa
 
14.45 – 16.15 Blok IV
Raportowanie pozafinansowe – wymagania, regulacje, dyrektywy

Dzień II : 28.02.2023 – Bernardyńska 3, Kraków, godziny godziny 9:00 – 16:15 ( w tym przerwy)

Zajęcia oparte o przykłady z firmy UBS. Zajęcia w formie wykładu i dyskusji, dzielenia się swoimi doświadczeniami przez słuchaczy i wykładowcy
 
9.00 – 10.30 Blok I
CSR w firmie w praktyce
Jak biznes może wspierać rozwój ekonomii społecznej? Przykłady dobrych praktyk.
 
10.30 – 10.45 przerwa
10.45 – 12.15 Blok II
Jak skutecznie współpracować z biznesem? Dlaczego czasami tak ciężko się porozumieć i przygotowania zabierają tak wiele czasu?
 
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.00 Blok III
Budowa efektywnego programu wolontariatu pracowniczego w firmie
 
14.00 – 14.45 przerwa lunchowa
14.45 – 16.15 Blok IV
100 pytań do eksperta CSR

 

Prowadzący szkolenie: Ewa Szymkowska-Nowak – Head of Corporate Social Responsibility w firmie UBS

Ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju z 15-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach oraz organizacjach pozarządowych. Wykładowczyni oraz trenerka, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie zarządzania projektami społecznymi, wolontariatu pracowniczego oraz ekonomii społecznej. Pasjonatka tematyki związanej m.in. ze zmianami klimatu, gospodarką o obiegu zamkniętym, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym finansowaniem. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (stosunki międzynarodowe), stypendystka Avans Hogeschool w Holandii (Business Administration) oraz WSE im. Tischnera (Public Relations, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), Programu “Business Sustainability Management” na  University of Cambridge. Posiada certyfikat “Green Project Management”.

Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym spotkaniu!

Planowana liczba uczestników: max. 16 osób

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i doradztwie realizowanym przez Spółdzielnie Socjalną Równość w Krakowie oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym (w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

W tym naborze kwalifikowane będę w pierwszej kolejności osoby, które nie brały udziału w poprzednich spotkaniach szkoleniowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 12.00.

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Spółdzielnia Socjalna Równość zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na spotkanie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

UWAGA!

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach lub doradztwie organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Równość z siedzibą w Krakowie lub przez pozostałych partnerów projektu, wypełniają jedynie części  I – III.

 

 
 

 

Go Top