Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie:

Prawo zamówień publicznych:

POZIOM PODSTAWOWY: Diagnoza potencjału JST w zakresie możliwości wdrożenia społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

POZIOM ZAAWANSOWANY: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem aspektów społecznych. Przygotowanie i realizacja zamówień “in house”

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma spotkania: szkolenie będzie realizowane w formule ON- LINE

Wymiar spotkania: 32 godziny dydaktyczne – po 16 godzin na poziom

Terminy spotkania: 

24, 25 marca oraz 7, 8 kwietnia 2022

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

POZIOM PODSTAWOWY:

Dzień I 24.03.2022 godz. 9:00 – 13:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1. Charakterystyka rynku zamówień publicznych w Polsce.
 2. Podstawowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 3. Charakterystyka form prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Dzień II 25.03.2022 godz.9:00 – 13:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce – charakterystyka sektora
 2. Przepisy ustawy PZP szczególnie istotne z perspektywy aspektów społecznych.
 3. Klauzule społeczne  – ogólne uwarunkowania formalne i praktyczne z perspektywy sektora ekonomii społecznej
 4. Dobre praktyki w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Dzień III 08.04.2022 godz.14:00 – 18:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1. Możliwe formy łączenia potencjałów wykonawców w celu realizacji zamówień publicznych
 2. Charakterystyka etapów proceduralnych
 3. Zasady badania i oceny ofert

POZIOM ZAAWANSOWANY:

Dzień I 25.03.2022 godz.14:00 – 18:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1. Analiza potencjału organizacji do realizacji usług publicznych
 2. Szczegółowa charakterystyka formalno – prawna poszczególnych rodzajów klauzul i aspektów społecznych
 3. Różnice i podobieństwa w zastosowaniu poszczególnych rodzajów klauzul i aspektów społecznych

Dzień II 07.04.2022 godz.9:00  – 13:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1. Obowiązki dla zamawiających oraz wykonawców wynikające z zastosowania poszczególnych rodzajów klauzul i aspektów społecznych
 2. Weryfikacja spełnienia wymogów klauzul i aspektów społecznych oraz zasady ich oceny
 3. Elektronizacja zamówień publicznych

Dzień III 08.04.2022 godz.9:00  – 13:30, w tym przerwy 2 x 15 minut

 1.     Etap przygotowania postępowania z zastosowaniem klauzul i aspektów społecznych
 2.      Etap realizacji zamówień z zastosowaniem klauzul i aspektów społecznych
 3.      Zamówienia in house – charakterystyka, szanse, ryzyka, obszary problemowe.

 

Prowadzący szkolenie:  PROSPEKTA – Praktyczne zamówienia publiczne

Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym spotkaniu!

Planowana liczba uczestników: max. 20 osób

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i doradztwie realizowanym przez Spółdzielnie Socjalną Równość w Krakowie oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym (w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

W tym naborze kwalifikowane będę w pierwszej kolejności osoby, które nie brały udziału w poprzednich spotkaniach szkoleniowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 12.00.

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Spółdzielnia Socjalna Równość zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na spotkanie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

UWAGA!

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach lub doradztwie organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Równość z siedzibą w Krakowie lub przez pozostałych partnerów projektu, wypełniają jedynie części  I – III.

Formularz-rekrutacyjny-PZP-2022

 

Go Top
X