Szkolenia z Modułu: Doradztwo z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

pn. Rynek zamówień publicznych w kontekście ubiegania się o zamówienia publiczne przez PES (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy PZP) – POZIOM PODSTAWOWY

pn. Aspekty praktyczne dotyczące przygotowania oferty PES dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – oraz POZIOM ZAAWANSOWANY

W ramach komplementarnej ścieżki edukacyjnej rekomendujemy uczestnictwo w obu szkoleniach ( Poziom Podstawowy oraz Poziom Zaawansowany). Prosimy o wyraźne zaznaczenie w formularzu czy zgłoszenie jest na obydwa poziomy, czy tylko jeden wybrany poziom.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma szkolenia: online

Prowadzący: PROSPEKTA – Praktyczne zamówienia publiczne

Wymiar szkolenia:   Poziom podstawowy – dwa dni po 4 godziny
                                    Poziom zaawansowany – trzy dni po 4 godziny

Terminy szkolenia poziom podstawowy:

25 lutego 2021  8:00 – 11:00

Dzień I

Charakterystyka rynku zamówień publicznych w Polsce (konkurencyjność).

Źródła informacji o zamówieniach publicznych

Charakterystyka form prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Elementy procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy potencjalnego wykonawcy  – jak czytać dokumentacje postępowania.

26 lutego 2021  8:00 – 11:00

Dzień II

1.            Nowa ustawa PZP – zmiany szczególnie istotne z perspektywy aspektów społecznych

2.            Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce – charakterystyka sektora

3.            Klauzule społeczne  – uwarunkowania formalne i praktyczne z perspektywy przygotowania oferty PES

4.            Dobre praktyki w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Terminy szkolenia poziom zaawansowany:

16 i 17 marca 2021  8:00 – 11:00

Dzień I i II

1.            Skuteczne wyszukiwanie ofert  dla PES – źródła informacji, analiza informacji

2.            Analiza potencjału organizacji do realizacji usług publicznych

3.            Zamówienia in house – szanse, ryzyka, obszary problemowe.

4.            Język oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – umiejętności komunikacji z sektorem administracji publicznej

5.            Tworzenie konsorcjów PES na potrzeby udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

24 marca 2021  8:00 – 11:00

Dzień III

Modelowa oferta PES – prace warsztatowe w oparciu o studia przypadków i dokumentację z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie oferty, krytyczna analiza, dyskusja.

Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich dniach szkoleniowych, a także do obligatoryjnego wypełnienia testu pre (przed rozpoczęciem szkolenia) i post (po zakończeniu).

Miejsce realizacji szkolenia: platforma Zoom (link zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika, który zakwalifikuje się na szkolenie)

Planowana liczba uczestników: 16 osób

Organizator szkolenia zapewnia wykwalifikowanego trenera oraz materiały szkoleniowe.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i spotkaniach sieciujących realizowanych przez SSR oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/spotkanie sieciujące;

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo;

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym
(w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 15.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

SSR zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W pełni wypełniony, podpisany i opieczętowany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

UWAGA!

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach lub doradztwie organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Równość z siedzibą w Krakowie wypełniają jedynie części
I – III

Go Top
X