ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!

Ze względu na prośbę spowodowaną osobistą sytuacją prowadzącego zmieniamy termin szkolenia na 31 stycznia i 1 lutego. W związku z tym wydłużamy termin rekrutacji.

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO DNIA 21.01.2022!!

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie:

Pn. Metodyki zarządzania przedsiębiorstwem oparte na koncepcjach Service Design oraz Customer Development i Lean Management – recepcja dla sektora ES.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Forma spotkania: szkolenie będzie realizowane w formule ON- LINE

Wymiar spotkania: 2 dni – 16 godzin dydaktycznych

Terminy spotkania: 

Dzień 1 – 31 stycznia ( poniedziałek ) w godzinach 9:00 – 16:00

Dzień 2 – 1 lutego (wtorek ) w godzinach 9:00 – 16:00

Proponowany zakres merytoryczny:

Dzień 1 – 31 stycznia

 1. Projektowanie usług – czyli co to jest Service Design?
 2. Design thinking, czyli myślenie projektowe
 3. Zasady projektowania usług
 4. 4 najważniejsze filary design service:
 5. 5 etapów projektowania usług
 6. Lista kontrolna SD

*W trakcie wykładu odbędą się trzy przerwy 15 minutowe

Dzień 2 – 1 lutego

 1. Narzędziownik service designera:
 2. Persony 
 3. Customer Journey Map 
 4. Service blueprint 
 5. Customer Development
 6. Jak weryfikować czy pomysł ma wartość dla klienta?
 7. Lean management – definicja, filozofia, koncepcja.
 8. Podstawowe zasady lean management.
 9. Podstawowe narzędzia lean management

*W trakcie wykładu odbędą się dwie przerwy 10 – 15 minutowe

Prowadzący szkolenie: Łukasz Rompel – Autor i realizator ponad 300 projektów szkoleniowo – doradczych. Specjalista z zakresu przywództwa, zarządzania, rozwoju kompetencji interpersonalnych i społecznych.  Podczas prowadzenia szkoleń kieruje się podmiotowym podejściem do każdego uczestnika, wierząc że każdy człowiek posiada lub może stworzyć zasoby niezbędne do realizacji swoich celów.

Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym spotkaniu!

Planowana liczba uczestników: max. 20 osób

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w modułach szkoleniowych i doradztwie realizowanym przez Spółdzielnie Socjalną Równość w Krakowie oraz złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (pliki do pobrania znajdują się poniżej).

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej;

2) czy Kandydat pracuje na stanowisku/w instytucji/pełni funkcję/wykonuje zadania wskazane w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy

3) czy Formularz jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Informacji o naborze na dany moduł szkoleniowy/doradztwo

4) czy formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

Weryfikacja formalna Formularza dokonywana jest wg formuły „0-1: spełnia-nie spełnia”.

Weryfikacja merytoryczna Formularza polega m.in. na ocenie adekwatności danej formy wsparcia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności/zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji), indywidualnego uzasadnienia potrzeby wzięcia udziału, a także zaangażowania w doskonaleniu zawodowym (w tym naborze kryterium punktowane w skali „0-6” pkt);

W tym naborze kwalifikowane będę w pierwszej kolejności osoby, które nie brały udziału w poprzednich spotkaniach szkoleniowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 21 stycznia 2022 r. do godziny 12.00.

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Spółdzielnia Socjalna Równość zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na spotkanie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@spoldzielniarownosc.pl

UWAGA!

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach lub doradztwie organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Równość z siedzibą w Krakowie lub przez pozostałych partnerów projektu, wypełniają jedynie części  I – III.

 

 

Go Top
X